ขอบเขตการเสนอผลงานวิจัย

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยมีขอบเขตผลงานวิจัยครอบคลุมเนื้อหาดังนี้

  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์
  • การตลาดและผู้บริโภค
  • Pre-Slaughtering, Slaughtering and Post-Slaughtering Handling ที่มีผลต่อคุณภาพเนื้อ
  • ความปลอดภัยของอาหาร และการตรวจสอบย้อนกลับ
  • เทคโนโลยีอาหารสัตว์กับการปรับปรุงคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ
  • ระบบการผลิตสัตว์ที่มีผลต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อ
  • เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์สัตว์กับการปรับปรุงคุณภาพซากและคุณภาพเนื้อ

การส่งผลงานและรูปแบบนำเสนอผลงาน

ส่งผลงานวิจัย บทความย่อ (Manuscript) ความยาว 4-6 หน้ากระดาษ (A4) เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการประชุม (Proceeding) เมื่อผ่านการพิจารณาแล้วให้นำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ ขนาดของโปสเตอร์ที่กำหนด คือ 90-120 ซม. เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้และขนาด A4 สำหรับแจกผู้เข้าประชุม งานวิจัยบางเรื่องอาจได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการครั้งนี้

สามารถส่งผลงานมาได้ที่อีเมล์ meatcongress2018@gmail.com

กำหนดการส่งผลงานวิจัย

กำหนดส่งผลงานวิจัย (บทความย่อ 4-6 หน้ากระดาษ) ภายใน 17 เมษายน 2561  ภายใน 28 เมษายน 2561 animated-update-image-0028
พิจารณาผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิและแจ้งผลให้นักวิจัยทราบ ภายใน 30 เมษายน 2561
แก้ไขบทความย่อ และส่งกลับคืน ภายใน 15 พฤษภาคม 2561

Instruction for Authors

 

Manuscript format

Download

Manuscript template (.doc)

Download

Sponsors

ผู้สนับสนุนหลักการประชุมวิชาการ