ความสำเร็จของการผลิตเนื้อสัตว์บนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรม

Meat Production Success based on Innovation Technology

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ครั้งที่ 6 ปี 2561

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ห้องแกรนด์บอลรูม 1

 

News & Notice

  • ขณะนี้การประชุมวิชาการฯ ได้ปิดรับการลงทะเบียนในระบบลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถมาลงทะเบียนหน้างานได้ โดยมีอัตราค่าลงทะเบียนหน้างาน 1,500 บาท (ใบเสร็จรับเงินจะออกให้ภายหลังงานประชุมฯ)
  • ผู้นำเสนอบทความทุกเรื่อง กรุณาร่วมนำเสนอบทความในภาคโปสเตอร์
  • รางวัลบทความวิจัยภาคโปสเตอร์ดีเด่น จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลประเภทนักศึกษา และประเภทนักวิจัย

 


 

 

อุตสาหกรรมเนื้อสัตว์สามารถนำรายได้เข้าประเทศได้คิดเป็นเกือบร้อยละ 15 ของสินค้าส่งออกภาคการเกษตร สินค้าปศุสัตว์ทุกรายการในประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตเป็นอันดับ 1 ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  อย่างไรก็ตามแม้ว่าระบบปศุสัตว์ในประเทศไทยมีเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์ค่อนข้างทันสมัยและถือว่าเป็นผู้นำในแถบประเทศอาเซียน แต่ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านเนื้อสัตว์ยังต้องพัฒนาให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับตลาดและความต้องการของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์ด้านอาณาเขตและประชากรโลก ตลอดจนการเปิดเสรีและการรวมกลุ่มพันธมิตรทางการค้า ทำให้ต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนด้วยการสร้างนวัตกรรมและการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และคุณภาพของสินค้าเกษตร กอรปกับรัฐบาลได้ปรับปรุงอุตสาหกรรมเป้าหมายในการส่งเสริมและผลักดันอย่างขนานใหญ่ โดยต่อยอด ๕ อุตสาหกรรมเดิมซึ่งมีการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอยู่ด้วยถือเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ภายใต้สถานการณ์การแข่งขันทั้งในและนอกประเทศที่เป็นอยู่ในขณะนี้และจากการรวมตัวของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะทำให้มีการขยายตัวของตลาด เกิดตลาดภูมิภาคขนาดใหญ่ การปรับเปลี่ยนสินค้าที่เน้นการเพิ่มมูลค่าเป็นการสร้างมูลค่าโดยการจัดการด้านนวัตกรรมโดยใช้เทคโนโลยี ได้แก่ การสร้างสินค้าตัวใหม่ การเพิ่มคุณภาพในสินค้าตัวเดิม กระบวนการผลิตแบบใหม่ การนำไปใช้ประโยชน์ในหลากหลายรูปแบบ การขยายการผลิตถึงธุรกิจ การบริการอาหาร (Food services) ทั้งนี้เนื้อสัตว์ที่ใช้นวัตกรรมในการสร้างมูลค่าสูงจำเป็นอย่างยิ่งต้องให้ความสำคัญกับผู้บริโภคที่ต้องให้การยอมรับและมีความมั่นใจในคุณภาพของเนื้อที่ผลิตขึ้น ดังนั้นการวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์จึงจำเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของความต้องการของผู้บริโภค

สำหรับประเทศไทย นอกจากจะต้องคำนึงถึงการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์เพื่อนำไปสู่ความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์แล้ว ยังต้องให้ความสำคัญกับการใช้ศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาเนื้อและคุณภาพเนื้อที่มาจากพันธุ์สัตว์พื้นเมือง เช่น ไก่พื้นเมือง ซึ่งมีความสำคัญต่ออาชีพของผู้ประกอบการรายย่อย (SME) กลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรรายย่อย ทั้งนี้ เนื่องจากการใช้ศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาเนื้อและคุณภาพเนื้อนั้น จะทำให้ไก่พื้นเมืองกลายเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งให้กับเกษตรกรของประเทศ อันเป็นกลไกสำคัญยิ่งในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำของประเทศ

ศูนย์เครือข่ายการวิจัยด้านเทคโนโลยีเนื้อสัตว์  คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ตระหนักถึงความรู้ในเรื่องของกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ตลอดห่วงโซ่การผลิต ภายใต้หัวข้อ “ความสำเร็จของการผลิตเนื้อสัตว์บนพื้นฐานของเทคโนโลยีนวัตกรรม จึงได้จัดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื้อสัตว์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2561 ร่วมกับสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งจะมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าของเนื้อสัตว์เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่มีหลากหลายให้มากที่สุด

 

รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล

ประธานดำเนินการจัดการประชุมฯ

Congress Committee

ผศ.ดร.มณฑล แก่นมณี
ที่ปรึกษา / ฝ่ายอำนวยการและประสานงาน

รศ.ดร.คมแข พิลาสมบัติ
ฝ่ายเลขานุการ

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สรภักดี
ฝ่ายพิธีการปฏิคมต้อนรับ

นางณหทัย วิจิตโรทัย
ฝ่ายลงทะเบียน ประเมินผล และสรุปการประชุมวิชาการ

 รศ.ดร.จุฑารัตน์ เศรษฐกุล
ประธานดำเนินการจัดการประชุมฯ

ผศ.ดร.น.สพ.จำลอง มิตรชาวไทย
ฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.ผุสดี ตังวัชรินทร์
ฝ่ายสถานที่โสตทัศนูปกรณ์ /เครื่องเสียงยานพาหนะและจัดเลี้ยง

รศ.ดร.รณชัย สิทธิไกรพงษ์
ฝ่ายการเงิน

Scientific Committee

 ผศ.ดร.น.สพ.จำลอง มิตรชาวไทย
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ผุสดี ตังวัชรินทร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.กันยา ตันติวิสุทธิกุล
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.โสรยา เกิดพิบูลย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สมพร ดวนใหญ่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

ดร.อัจฉรา ขยัน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.คมแข พิลาสมบัติ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ศุภลักษณ์ สรภักดี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.จันทร์พร เจ้าทรัพย์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.สินีนาฏ พลโยราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

น.สพ.ดร.อาสูตร สงวนเกียรติ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.มนัส ไชยจันทร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 ดร.รุจริน ลิ้มศุภวานิช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.รณชัย สิทธิไกรพงษ์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รศ.ดร.อดิศร เสวตวิวัฒน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ปิยดา ทวิชศรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผศ.ดร.ศศิธร นาคทอง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นายกมล ฉวีวรรณ
กรมปศุสัตว์

Sponsors

ผู้สนับสนุนหลักการประชุมวิชาการ